Thông báo/Thư mời
       Truyền file FTP
       Thư tín
       Thay đổi mật khẩu
       Hướng dẫn
       Tiến độ doanh nghiệp
       Kế hoạch công tác
       BC chưa thực hiện trong kỳ
       Gửi báo cáo
       Báo cáo đã gửi
       Kết quả thực hiện
 
17/12/2017
 

Năm kế hoạch:

Kỳ báo cáo:

Xếp hạng theo Cụm thi đua