Thông báo/Thư mời
       Truyền file FTP
       Thư tín
       Thay đổi mật khẩu
       Hướng dẫn
       Tiến độ doanh nghiệp 2018
       Kế hoạch công tác
       BC chưa thực hiện trong kỳ
       Gửi báo cáo
       Báo cáo đã gửi
       Kết quả thực hiện
 
20/4/2018
 

mẫu phiếu điều tra áp dụng trong điều tra doanh nghiệp năm 2014 theo QĐ 91/QĐ-TCTK ngày 26/2/2014 của Tổng Cục Trưởng TCTK

 
 
      Trở về     Mở file đính kèm